BREZHNEV BEST.jpg
NIXON GIVES BREZHNEV A LINCOLN
DID NIXON GIVE BREZHNEV A LINCOLN CONTINENTAL AS A GIFT?